Educador/a Crae

Associació Centre de Formació i Prevenció
Explicació de la demanda
educador/a crae
Entitat
Associació Centre de Formació i Prevenció
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Mataró
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Infància
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
educador social
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Tasques i responsabilitats
Funcions: Atenció assistencial, educativa i emocional d’infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’atenció a la infància i
l’adolescència (DGAIA).
 Afavorir les condicions que garanteixin l’acollida de l’infant i/o l’adolescent en un ambient d’afecte, comprensió i seguretat emocional.
 Vetllar per una bona dinàmica durant els caps de setmana que respongui de manera òptima a les necessitats dels infants i adolescents atesos.
 Cobrir les necessitats bàsiques de l’infant i l’adolescent en tots els àmbits del seu projecte educatiu.
 Coordinacions externes amb els professionals implicats en els processos dels infants i adolescents atesos, en tots els seus àmbits (educatiu,
sanitari, lleure...).
 Participació en les reunions d’equip educatiu i supervisions de casos.
Disponibilitat de vehicle propi
No
Salari
26000 brut anual
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica
Oferta en PDF

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades