Avís legal

1. AVÍS LEGAL

Aquesta Avís Legal regula l'accés i utilització de la plataforma electrònica http://www.potstercersector.cat (d'ara endavant, el “Lloc Web” o “la Web”), que la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en la seva activitat, serveis i continguts.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (d'ara endavant, la Taula) és la plataforma de les ONG socials catalanes. Està formada per 32 federacions que representen en conjunt, prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives i empreses d'inserció.

En compliment de l’establert a la LSSICE, l’informem que la titularitat d’aquesta Web pertany a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb domicili en C/ Girona, 34, interior - 08010, Barcelona, amb CIF núm. G63371421. Institució inscrita a la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'Inscripció 29414.

 

2. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

L'accés i navegació per aquesta Web és gratuït. La utilització d’aquesta Web li atorgarà la condició d'Usuari, i implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada per la Taula en el moment en què vostè visiti la nostra pàgina Web.

Si vostè no està d'acord amb les presents Condicions Generals d'Ús de la nostra Web o decideix no acceptar-les, haurà d'abstenir-se d'accedir a la mateixa o utilitzar-la. Tanmateix, certes funcionalitats ofertes a través de la nostra Web podran, al seu torn, estar sotmeses a Condicions Particulars d'Ús que, segons el cas, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals. Per tant, vostè ha de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions Particulars de cadascuna d'elles abans de procedir a la seva utilització.

La Taula es reserva el dret d'alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de la Web, així com parteix o tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi la nostra la Web llegeixi atentament aquestes Condicions d'Ús i Utilització de la Web ja que aquestes podran sofrir modificacions.

 

3. OBLIGACIONS COM A USUARI

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la nostra Web i de tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present Avís Legal així com a tots els seus Termes i Condicions, ja siguin generals o particulars, i es compromet a mantenir el degut respecte als altres Usuaris.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referenciat a través de la nostra Web amb finalitats il·lícites o expressament prohibits en aquest Avís Legal, que resultin contràries als drets i interessos de la Taula, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D'altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessaris per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la Taula com a tercers.

L'Usuari que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a la Taula o a tercers.

 

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Els continguts publicats a la nostra Web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, la Taula realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l'anterior, La Taula no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’ns a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat així com a l'existència d'errors o omissions en les informacions contingudes en la Web o unes altres a les quals es pogués accedir a través d'aquest.

La Taula no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la nostre Web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament de la mateixa. Tampoc garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d'un altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts de la Web.

La Taula posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç com a links o banners, entre uns i altres, amb la finalitat de facilitar als Usuaris la cerca i/o accés a la informació disponible a Internet i, especialment, sobre les nostres associacions, fundacions, cooperatives i empreses d'inserció així com les seves diferents activitats. Aquests enllaços poden conduir a altres llocs Web gestionats per tercers, sobre els quals la Taula no exerceix cap tipus de control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d'un enllaç a la Web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l'usuari. En conseqüència, la Taula exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través de nostre la Web.

La Taula es compromet únicament a suprimir de la Web, com més aviat millor, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l'Usuari.

 

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta Web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o video, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial són titularitat de la Taula i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió a la nostra Web, tenint en tot cas la Taula els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l'usuari de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari de la Web titularitat de la Taula, els seus associats o dels seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l'Usuari, tret que s'indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres normatives aplicables. La Taula es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, o de la nostra Web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.