Referent de tutela (Servei de suport a les decisions)

Fundació Privada CHM Salut Mental
Explicació de la demanda
REFERENT DE TUTELA (Servei de Suport a la Presa de Decisions)
TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit
DATA D’INCORPORACIÓ: agost 2024.
JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
Entitat
Fundació CHM Salut Mental
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Barcelona
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Salut mental
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Treball Social
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
EXPERIÈNCIA:
- Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
- Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 3 anys
Tasques i responsabilitats
FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l'exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d'aquestes.
Idiomes
IDIOMES: castellà i català.
APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 024/2024FCHMSM.
Salari
REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.538 euros bruts.
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades