Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament de disseny de projectes

Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada
Explicació de la demanda
La persona que ocupa la posició de Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament d'administració i disseny de projectes, forma part dels serveis centrals de l’entitat i actua com enllaç entre el Departament de Justificacions econòmiques i el Departament de Projectes.
Entitat
SURT.FUNDACIÓ DE DONES. FUNDACIÓ PRIVADA
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Estructura
Territori / Ubicació
Barcelona (província)
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Dones
LGTBIQ+
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Administració i Direcció d'Empreses
Economista
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Requisits
• Formació mínima en àmbit econòmic i administratiu: diplomatura, grau universitari o altres titulacions no universitàries (Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau Mig).
• Formació específica o coneixements en matèria de contractació pública i dret administratiu en l'àmbit de les subvencions públiques
• Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de presentació, gestió i seguiment de documentació administrativa de subvencions i licitacions preferiblement en l'àmbit social
• Coneixement de les principals subvencions públiques i privades de l'àmbit municipal, provincial i autonòmic i dels canals de presentació i aportació de documentació
• Nocions bàsiques i/o coneixements generals de dret administratiu

Competències
• Capacitat d'organització, coordinació, planificació i gestió del temps
• Comunicació escrita en català i castellà
• Coneixements d'ofimàtica (Word, Excel, etc.) i aplicatius específics de contractació pública (TAIS, Pixelware, Sobre Digital, etc.)
• Coneixements de gestió econòmica i comptabilitat.
• Molt bona organització del temps i de la pròpia feina
• Ordenat/ada, i metòdica
• Capacitat analítica i d’aprenentatge
• Empatia, capacitat d’establir relacions interpersonals
• Bona adaptabilitat al canvi i flexibilitat
• Coordinació i treball en equip
Torns
Matí
Tarda
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 3 anys
Tasques i responsabilitats
Funcions del lloc de treball
• Llegir i interpretar els requisits administratius establerts en les bases de convocatòries de finançament públic i privat i els plecs administratius de licitacions i preparar la documentació administrativa que se'n desprengui
• Gestionar tota la documentació administrativa de subvencions i licitacions incloent la seva presentació, seguiment, resolució i posterior justificació.
• Realitzar el seguiment periòdic de l'estat de les subvencions i licitacions presentades i donar resposta a requeriments administratius si s'escau.
• Custodiar, gestionar i actualitzar documentació administrativa general de l'entitat necessària per a licitacions i subvencions (RELI, e-notum, e-tauler, etc)
• Donar suport a la responsable de justificacions econòmiques de l’entitat, en la realització de les justificacions econòmiques de les Administracions catalanes i estatals.
• Realizar seguiment del pressupost i elaboració de les justificacions econòmiques de les subvencions atorgades per tot tipus d’administracions públiques, sota la supervisió de la responsable de justificacions econòmiques.
• Recopilar, des del moment en que es rep la resolució d’aprovació del projecte, tota la documentació i informació necessàries per a l’establiment de les pautes a seguir ja des de l’inici, tenint com a objectiu la justificació periòdica i final del projecte.
• Vetllar per la correcta implementació econòmica dels projectes, de manera coordinada amb les coordinadores i tècniques de projecte.
• Elaborar la memòria econòmica final en els formularis normalitzats requerits per cada client finançador.
• Preparació de documentació econòmica del projecte, presentació i donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades.
Idiomes
Català, castellà, nivell alt
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
Oferim
• Jornada laboral: jornada completa 38.5h setmanals (50% de suport al departament de justificacions i 50% a disseny de projectes)
• Contracte: Indefinit
• Salari segons Conveni Col·lectiu d’Acció Social.
• Horari: matins de dilluns a divendres i dues tardes a convenir segons necessitats del servei
• Lloc treball: SURT. Fundació de Dones c/Guàrdia, 14. Barcelona.
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades