Suplència estiu Educador/a Social (Violència dones) al Baix Llobregat

Intress
Explicació de la demanda
Intress necessita incorporar 2 professionals com a Educador/a Social per cobrir les suplències de l'estiu al servei SAR (Servei d'Acolliment i Recuperació per a dones) ubicat al Baix de Llobregat, Barcelona.És un recurs residencial d'acolliment que atén a dones, i a les seves filles i fills que han estat víctimes de violència masclista.
Entitat
Intress - Instituto de Trabajo Social y Servicios
Termini del procés de selecció
Tipus d'oferta
Estructura
Territori / Ubicació
Baix Llobregat
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Dones
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Treball amb dones
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Què esperem de tu?

Formació mínima necessària:

Formació Universitaria o habilitació en Educació Social.
Formació específica sobre violència de gènere.
Experiència professional mínima:

Experiència prèvia realitzant labors d'intervenció i atenció a dones, nenes i nens víctimes de violència de gènere.
Altres coneixements valorats:

Dinàmiques i organització de grups.
Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.
Recursos socials per a dones i infància víctimes de violència de gènere.
Interseccionalitat.
Altres requisits:

Residència al Baix Llobregat o bé a prop de la zona. El lloc de treball és confidencial.
Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.
Torns
Nit
Tipus de jornada
Jornada sencera
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 3 anys
Tasques i responsabilitats
Què farás?

Participar, al costat de la resta de l'equip, en el desenvolupament del pla de treball.
Dissenyar i programar la intervenció educativa dels casos assignats.
Implementar activitats educatives i de suport social.
Acompanyar, coordinar i fer costat a les usuàries en el desenvolupament de la seva vida diària.
Intervenir i facilitar la integració diària des d'una perspectiva de desconstrucció de l'estigma, enfocament de drets humans i mediació intercultural.
Potenciar les fortaleses i recursos de les usuàries i els seus fills i filles quan correspongui.
Elaborar informes.
Valoració individual de les necessitats de suport i atenció professional en l'àmbit socioeducatiu de les dones, nenes i nens atesos.
Acompanyament en el procés de recuperació de la violència viscuda.
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
Què oferim?

Data d'incorporació: mitjans de juny 2024
Data fi: mitjans de setembre 2024
Jornada: 20-25h/setmana
Horari: torn de nit i caps de setmana.
Retribució: en funció de les hores que es facin, corresponent a la categoría professional de graduat. En cas de fer 25h - 1.222,36€ mensual/brut.
Formaràs part d'una entitat involucrada en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

https://intress.talentclue.com/es/node/107793325/12623479
Salari
n funció de les hores que es facin, corresponent a la categoría professional de graduat. En cas de fer 25h - 1.222,36€ mensual/brut.
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades