Coordinació d'ajuts, serveis de suport i acció comunitaria (Vallés Occidental)

A ProHabitatge Som Llar
Explicació de la demanda
A ProHabitatge Som Llar és una entitat que busca garantir el dret a l’habitatge per a totes les persones fent especial èmfasi en activar i acompanyar processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Busquem esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.Estem cercant una persona per cobrir la vacant coordinació d'ajuts, serveis de suport i acció comunitaria al territori del Vallés OccidentalFORMACIÓ:

Formació reglada en ciències socials: Antropologia , ciències polítiques, sociologia, educació social, treball social, pedagogia, psicopedagogia, psicologia o altres.


Experiència:

Dos anys d’experiència en coordinació i intervenció social
Entitat
A ProHabitatge Som Llar
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Estructura
Territori / Ubicació
Terrassa
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
antropologia
Ciències Polítiques
Educació Social
Grau Psicologia
Pedagogia
Sociologia
Treball Social
Tasques i responsabilitats
FUNCIONS I TASQUES:

Planificar, executar i fer el seguiment de les actuacions:

-Desenvolupant el pla de treball, desplegant i fent el seguiment de les actuacions a realitzar en el marc de la línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris de l’àrea al Vallès Occidental.
-Realitzant accions segons les condicions establertes en el programa d’hores, nombre de persones ateses i actuacions.
-Portant a terme accions com la selecció de participants, dinamitzacions comunitàries i voluntariat.
-Planificant i organitzant les activitats previstes en cadascun dels projectes de línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris.

Dissenyar, executar i tancar la gestió documental:
-Dissenyant, executant, seguint i tancant la documentació per a la gestió de la línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris de l’àrea al Vallès Occidental, a partir dels requeriments interns i els establerts pel finançador.
-Implementant i dissenyant eines de treball per al seguiment d’objectius, resultats i indicadors, i fent el seguiment de la gestió documental.

Formar i verificar la gestió de dades i indicadors:
-Formant i verificant la gestió de les graelles de dades, indicadors i instruments de seguiment interns.
-Gestionant la documentació a presentar al finançador per a la justificació dels projectes.
-Elaborant informes mensuals de seguiment (quantitatius i qualitatius), actualitzant la graella de dades i d’indicadors, revisant tancaments pendents, gestionant i registrant els mòduls de cada projecte, actualitzant expedients (físics i informàtics) i procés de justificació.

Establir i dinamitzar acords de col·laboració:
-Establint i dinamitzant acords de col·laboració amb les entitats i administracions del territori.
-Establint espais de coordinació amb entitats i administracions per a promoure la implementació dels projectes de línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris.

Promoure la implementació i expansió territorial dels projectes:
-Promovent la implementació i expansió territorial dels projectes de línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris en els municipis on està present Prohabitatge.

Liderar i coordinar l’equip professional:
-Liderant l’equip de la línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris del Vallès Occidental en la implementació i desenvolupament dels projectes.
-Coordinant tècnicament l’equip professional al Vallès Occidental, d’acord amb la planificació i estratègia del Cap de l’Àrea de Projectes Transversals.

Coordinar-se amb les diferents àrees de Prohabitatge per a les justificacions i memòries dels projectes:
-Coordinant-se amb les diferents àrees de l'entitat per a realitzar les justificacions i memòries dels projectes de línia d’ajuts i serveis de suport i comunitaris a partir dels requeriments interns i externs.
-Coordinant l’execució dels projectes en coordinació amb les diferents línies de treball de l'entitat
-Realitzant accions de diagnosi en els itineraris d’acompanyament a la inclusió residencial per oferir els serveis adequats.

CONDICIONS:
Contracte temporal fins a 31/12/2024 amb possibilitat de continuïtat segons finançament.
Salari de 26.007,8€ bruts anuals.
Horari de DI a DX de 8:00 a 18:00, DJ de 08:00 a 17:00 i Dv de 08:00 a 15:00
Disponibilitat de vehicle propi
No
Salari
Salari de 26.007,8€ bruts anuals.
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades